Fundacja Razem do Sprawności

Statut

Statut Fundacji Razem do Sprawności przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

 

„Fundacja Razem do Sprawności przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju”, zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§2.

 

 1. Fundacja została ustanowiona na podstawie aktu powołania fundacji z dnia 30.06.2015 r.
 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Jastrzębie-Zdrój. Miejscem prowadzenia działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Fundacja posiada osobowość prawną.
 5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy ds. Zdrowia.
 7. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 8. Organami Fundacji są:
 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji,
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności, może ją jednak prowadzić również na rzecz określonej grupy podmiotów, wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do reszty społeczeństwa.


Celami Fundacji są:

 • realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności wspomaganie i rozwój działalności leczniczej i profilaktycznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci
  w Jastrzębiu-Zdroju, zwanego dalej „Szpitalem”
 • działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

 1. Zmiana celu Fundacji może nastąpić na podstawie uchwały Rady Fundacji, podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

 1. Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności poprzez:
 • upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o zadaniach i działalności Fundacji oraz Szpitala (PKD 58.19.Z);
 • organizowanie i finansowanie imprez okolicznościowych dla pacjentów Szpitala(PKD 93.29.Z);
 • finansowanie wydatków związanych z profilaktyką zdrowotną, promocją zdrowia i zapobieganiem chorobom wieku dziecięcego(PKD 88.99.Z);
 • pomoc rzeczową dla Szpitala(PKD 88.99.Z);
 • finansowanie wydatków związanych z zakupem, naprawą i modernizacją aparatury i urządzeń medycznych oraz niemedycznych Szpitala(PKD 88.99.Z);
 • finansowanie wydatków związanych z remontem i modernizacją pomieszczeń Szpitala(PKD 88.99.Z);
 • finansowanie wydatków związanych z zakupem do Szpitala wyposażenia poprawiającego komfort pobytu dla pacjentów Szpitala, ich rodziców i opiekunów(PKD 88.99.Z);
 • finansowanie wydatków związanych z leczeniem pacjentów Szpitala(PKD 88.99.Z);
 • współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą(PKD 94.99.Z);
 • finansowanie wydatków związanych z udziałem personelu Szpitala w zjazdach, konferencjach, kursach, szkoleniach i sympozjach naukowych(PKD 94.99.Z),
 • wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z),
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 • działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 • opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z),
 • pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z).

 1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie do prowadzenia działalności statutowej pożytku publicznego. Działalność statutowa w formie odpłatnej i nieodpłatnej podlega rachunkowemu wyodrębnieniu w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. W przypadku powstania nadwyżki przychodów nad kosztami, zostaje przeznaczona na działalność pożytku publicznego.

 1. Działalność nieodpłatna to:
 • upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o zadaniach i działalności Fundacji oraz Szpitala (PKD 58.19.Z);
 • organizowanie i finansowanie imprez okolicznościowych dla pacjentów Szpitala(PKD 93.29.Z);
 • finansowanie wydatków związanych z profilaktyką zdrowotną, promocją zdrowia i zapobieganiem chorobom wieku dziecięcego(PKD 88.99.Z);
 • pomoc rzeczową dla Szpitala(PKD 88.99.Z;
 • finansowanie wydatków związanych z zakupem, naprawą i modernizacją aparatury i urządzeń medycznych oraz niemedycznych Szpitala(PKD 88.99.Z);
 • finansowanie wydatków związanych z remontem i modernizacją pomieszczeń Szpitala(PKD 88.99.Z);
 • finansowanie wydatków związanych z zakupem do Szpitala wyposażenia poprawiającego komfort pobytu dla pacjentów Szpitala, ich rodziców i opiekunów(PKD 88.99.Z);
 • finansowanie wydatków związanych z leczeniem pacjentów Szpitala(PKD 88.99.Z);
 • współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą(PKD 94.99.Z);
 • finansowanie wydatków związanych z udziałem personelu Szpitala w zjazdach, konferencjach, kursach, szkoleniach i sympozjach naukowych(PKD 94.99.Z).
 • wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z),
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 • działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 • opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z),
 • pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z).

 1. Działalność odpłatna to:
 • upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o zadaniach i działalności Fundacji oraz Szpitala (PKD 58.19.Z);
 • organizowanie i finansowanie imprez okolicznościowych dla pacjentów Szpitala(PKD 93.29.Z);
 • finansowanie wydatków związanych z profilaktyką zdrowotną, promocją zdrowia i zapobieganiem chorobom wieku dziecięcego(PKD 88.99.Z);
 • pomoc rzeczową dla Szpitala(PKD 88.99.Z;
 • finansowanie wydatków związanych z zakupem, naprawą i modernizacją aparatury i urządzeń medycznych oraz niemedycznych Szpitala(PKD 88.99.Z);
 • finansowanie wydatków związanych z remontem i modernizacją pomieszczeń Szpitala(PKD 88.99.Z);
 • finansowanie wydatków związanych z zakupem do Szpitala wyposażenia poprawiającego komfort pobytu dla pacjentów Szpitala, ich rodziców i opiekunów(PKD 88.99.Z);
 • finansowanie wydatków związanych z leczeniem pacjentów Szpitala(PKD 88.99.Z);
 • współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą(PKD 94.99.Z);
 • finansowanie wydatków związanych z udziałem personelu Szpitala w zjazdach, konferencjach, kursach, szkoleniach i sympozjach naukowych(PKD 94.99.Z).
 • wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z),
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 • działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 • opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z),
 • pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z).

 1. Jeżeli działalność Fundacji jest prowadzona odpłatnie:
 • wynagrodzenie za tę działalność nie może być wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, oraz
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu tej działalności za okres ostatnich 3 miesięcy, nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Przez wynagrodzenie rozumie się wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną;

 

 1. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe przeznaczone na realizację celów Fundacji w akcie założycielskim, o którym mowa w §2 ust. 1 oraz składniki majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej istnienia.
 2. Środki finansowe na realizację celów statutowych Fundacja może pozyskiwać ze wszelkich prawnie dopuszczalnych źródeł, w tym z prowadzonej odpłatnej działalności pożytku, a także w drodze spadków, zapisów czy darowizn, wpływów z 1% oraz subwencji i dotacji.

 3. Fundacja nie może:
 • udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników, oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „Osobami Bliskimi”,
 • przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich Osoby Bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • Fundacja nie przyjmuje żadnych płatności w gotówce równej lub powyżej 15000 euro.

 

 1. Członkami organów Fundacji mogą być wyłącznie osoby, które spełniają łącznie następujące przesłanki:
 • ukończyły 18. rok życia,
 • korzystają w pełni z praw publicznych,
 • mają pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. Członkowie organów Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie, przy czym na zasadach i w zakresie określonym w uchwale Rady Fundacji, członkom Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej przysługuje
  w związku z pełnioną funkcją zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

 1. Rada Fundacji jest wieloosobowa i składa się co najmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzą:
 • fundatorzy, którzy nie pełnią funkcji w innym organie Fundacji,
 • urzędujący dyrektor Szpitala, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji,
 • osoby wybrane przez Radę Fundacji, zgodnie z ust. 3.
 1. Rada Fundacji dokonuje wyboru członków, o których mowa w ust. 2 pkt 3 w pierwszej kolejności spośród darczyńców i osób szczególnie zasłużonych dla Fundacji lub Szpitala, a także spośród specjalistów
  w dziedzinach, których dotyczy działalność statutowa Fundacji.
 2. W trakcie trwania kadencji Rada Fundacji dokonuje wyboru członków, o których mowa w ust. 2 pkt 3, na czas trwania kadencji.
 3. Wyboru członków Rady Fundacji każdej następnej kadencji dokonuje ustępująca Rada Fundacji.
 4. Członkami Rady Fundacji, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, mogą być osoby fizyczne.
 5. Kadencja Rady Fundacji trwa cztery lata, jednakże ustępująca Rada jest obowiązana działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranej Rady.
 6. Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje honorowo, przy czym przysługuje im prawo żądania zwrotu kosztów podróży i noclegów, jeżeli podróż dotyczy wykonywanej funkcji. Członkowie Rady Fundacji obowiązani są dążyć do minimalizacji przedmiotowych kosztów.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje:
 • w przypadku członków będących osobami fizycznymi, w razie:
 1. pisemnej rezygnacji,
 2. trwałej niezdolności do udziału w pracach Rady Fundacji,
 3. choćby częściowego ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
 4. utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych,
 5. prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem, z zastrzeżeniem ust. 10,
 6. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  z zastrzeżeniem ust. 10,
 7. Kadencja Rady Fundacji trwa cztery lata, jednakże ustępująca Rada jest obowiązana działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranej Rady.
 8. W przypadkach określonych w ust. 9 pkt 1 lit. e i f, decyzję w sprawie ustania członkostwa podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów pozostałych członków Rady Fundacji. W pozostałych przypadkach Rada Fundacji stwierdza ustanie członkostwa w drodze uchwały.

 

§ 7.

 

  1. Do właściwości Rady Fundacji należy:
   • ustalanie głównych kierunków działania Fundacji,
   • powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej,
   • uchwalanie regulaminów funkcjonowania Rady Fundacji, Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej,
   • wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd Fundacji czynności prawnych skutkujących nabyciem, zbyciem lub obciążeniem nieruchomości,
   • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Zarządu Fundacji, oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
   • uchwalanie zmian Statutu,
   • podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji lub połączenia Fundacji,
   • ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej,
   • rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawach skierowanych przez Zarząd Fundacji,
   • podejmowanie innych czynności określonych w Statucie, a także decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
  2. Rada Fundacji ma prawo żądać od Zarządu Fundacji przedstawienia wyjaśnień i udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
  3. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością. głosów członków obecnych, o ile ze Statutu lub uchwały Rady Fundacji nie wynika inaczej. Każdy członek Rady posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
  4. Uchwały w sprawie zmiany Statutu, likwidacji lub połączenia Fundacji, wyboru i odwołania członków Rady Fundacji, Zarządu Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej zapadają większością 2/3 obecnych na głosowaniu członków Rady Fundacji.
  5. Członek Rady Fundacji nieobecny w trakcie głosowania może udzielić, pisemnego upoważnienia do głosowania w jego imieniu wyłącznie innemu członkowi Rady Fundacji, przy czym jeden członek Rady Fundacji nie może reprezentować więcej niż jednego członka nieobecnego w trakcie głosowania.
  6. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowanie bez formalnego odbywania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. Dopuszcza się również głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej (ze wskazanego uprzednio na piśmie, przez członka Rady Fundacji, adresu), przy czym głos oddany w tej formie wymaga potwierdzenia na piśmie w terminie 7 dni od dnia jego oddania. Niepotwierdzenie głosu oddanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, będzie traktowane jak jego nieoddanie.
  7. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji co najmniej raz w roku, lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady przesyła się listem poleconym, co najmniej na tydzień przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie może być także przesłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane; telefonicznie lub wiadomością tekstową na podany wcześniej numer telefonu. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
  8. W trakcie posiedzenia, przed przystąpieniem do obrad, Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego posiedzenia oraz Protokolanta posiedzenia. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Fundacji, o ile jest obecny na posiedzeniu. Protokolant odpowiada za sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady. Sporządzony protokół podpisuje Protokolant oraz Przewodniczący posiedzenia.
  9. Rada Fundacji prowadzi Księgę Protokołów Rady Fundacji, do której wpisywane są protokoły z posiedzeń Rady oraz wszystkie podejmowane przez Radę uchwały.

 

 

 

 1. Zarząd Fundacji jest wieloosobowy i składa się co najmniej z czterech członków, w tym Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Prezes Zarządu pełni funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem,
  że ewentualną umowę o pracę z Prezesem Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady Fundacji.
 3. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Warunkiem objęcia funkcji członka Zarządu jest złożenie pisemnego oświadczenia, iż nie zachodzi żadna
  z przesłanek, o których mowa w ust. 3. Oświadczenie takie dołącza się do zgłoszenia zmiany danych Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 5. Kadencja Zarządu trwa cztery lata, jednakże Zarząd jest obowiązany działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranego Zarządu.
 6. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Fundacji w każdym czasie przed końcem kadencji,
  w szczególności z powodu naruszenia przepisów Statutu lub uchwał organów Fundacji, zaniedbywania swoich obowiązków lub z innych ważnych powodów. Decyzję w sprawie odwołania członka Zarządu podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów.
 7. Rada Fundacji niezwłocznie odwołuje członków Zarządu:
 • którzy nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w ust. 4,
 • którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, niezgodnie z prawdą,
 • wobec których zapadł prawomocny wyrok za popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego w trakcie pełnienia przez nich funkcji członków Zarządu Fundacji.
 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadkach opisanych w §7 ust. 9 pkt l stosowanym odpowiednio.
  Do wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie odpowiednio stosuje się także postanowienia §7 ust. 10.
 2. Zarząd prowadzi Księgę Protokołów Zarządu Fundacji, do której wpisywane są protokoły z posiedzeń Zarządu oraz wszystkie podejmowane przez Zarząd uchwały.

 

§ 9.

 

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do właściwości Zarządu należy w szczególności:
 • prowadzenie bieżącej działalności Fundacji w zgodzie ze Statutem i uchwałami organów Fundacji,
 • podejmowanie czynności we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji,
 • sporządzanie rocznych, a w razie potrzeby okresowych, sprawozdań z działalności Zarządu, stanu majątkowego Fundacji, oraz przedkładanie ich Radzie Fundacji i Komisji Rewizyjnej,
 • rzetelne, staranne i efektywne dysponowanie środkami finansowymi Fundacji,
 • przygotowywanie ofert realizacji zadań publicznych w celu przedłożenia ich organom administracji publicznej.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 2. Do podjęcia uchwały wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Zastępcy Prezesa.
 3. Do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu lub Zastępca Prezesa Zarządu, działających łącznie.

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej są niezależni w ramach swych obowiązków wynikających ze Statutu,
  w szczególności nie podlegają Zarządowi Fundacji w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 • nie mogą być członkami innych organów Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa albo podległości służbowej,
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, jednakże Komisja jest obowiązana działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranej Komisji.
 2. Do odwoływania członków Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio §9 ust. 6 Statutu.
 3. Członkostwo w Komisji ustaje w przypadkach opisanych w §7 ust. 9 pkt 1 stosowanym odpowiednio.
  Do wygaśnięcia członkostwa w Komisji odpowiednio stosuje się także postanowienia §7 ust. 10.
 4. Komisja prowadzi Księgę Protokołów Komisji Rewizyjnej, do której wpisywane są protokoły z posiedzeń Komisji oraz wszystkie podejmowane przez Komisję uchwały.

 

§ 11.

 

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
 • kontrola działalności merytorycznej Zarządu Fundacji,
 • kontrola stanu majątkowego, bilansów i wyników finansowych Fundacji,
 • opiniowanie sprawozdań Zarządu,
 • składanie Radzie Fundacji sprawozdań z wyników kontroli oraz oceny działalności organów Fundacji wraz ze stosownymi wnioskami, co naj mniej raz w roku.
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje, przynajmniej raz na pół roku, Przewodniczący Komisji.
 2. Na żądanie członka Komisji Rewizyjnej Zarząd zobowiązany jest udzielić Komisji wszelkich wyjaśnień oraz udostępnić wszelkie dokumenty dotyczące działalności Fundacji.
 3. W razie potrzeby Komisja może korzystać z pomocy Specjalistów, w szczególności księgowych
  i prawników, za ustalonym wynagrodzeniem.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością, przy obecności co najmniej 2/3 Członków Komisji Rewizyjnej. W razie równego rozkładu głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów,
  w obecności co najmniej połowy członków Rady.

 

§ 13.

 

 1. Likwidacja Fundacji może nastąpić z przyczyn określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, na podstawie wniosku złożonego przez Radę Fundacji. Uchwała Rady Fundacji w przedmiocie likwidacji Fundacji powinna być podjęta większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.
 2. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu, chyba, że Rada Fundacji powierzy likwidację osobom spoza Fundacji.
 3. Likwidatorzy podejmują czynności niezbędne do zakończenia działalności Fundacji, w szczególności dokonując ściągnięcia wierzytelności i wypełnienia zobowiązań.
 4. Wynagrodzenie Likwidatorów obciąża majątek Fundacji.
 5. Po dokonaniu wszelkich rozliczeń, majątek Fundacji pozostały w wyniku jej likwidacji zostanie przekazany na rzecz Szpitala.
 6. Po ukończeniu czynności likwidacyjnych, likwidatorzy przedstawiają sprawozdanie Dyrektorowi Szpitala.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 7 września 2021r.

Skip to content