Fundacja Razem do Sprawności

Regulamin Oddziału Rehabilitacyjnego

tel. 32 475-95-77

W trosce o dobro pacjentów oraz prawidłowe funkcjonowanie Szpitala prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Oddziału rehabilitacyjnego WSR dla Dzieci i jego przestrzeganie

§1

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 

 1. Opiekun – przedstawiciela ustawowego lub rodzica, któremu władza rodzicielska nie została odebrana albo ograniczona, a także opiekuna prawnego ustanowionego w myśl artykułu 94 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020 r., poz. 1359 z późn. zm.).
 2. Osoba odwiedzająca – każdą osobę, która przebywa na terenie szpitala, niebędącą pacjentem.

§2

Informacje ogólne

 

 1. Oddział funkcjonuje na zasadach określonych w umowie z NFZ.
 2. Oddział rehabilitacyjny obejmuje rehabilitacje ogólnoustrojową oraz rehabilitację neurologiczną.
 3. Przyjęcia na oddział odbywają się w wyznaczonym terminie, wyłącznie na podstawie skierowania w obecności opiekuna.
 4. Dzieci mogą przebywać na oddziale z opiekunem w specjalnie wydzielonych i przystosowanych pokojach.
 5. W czasie hospitalizacji każde dziecko przy przyjęciu ma zakładaną opaskę identyfikacyjną.
 6. Opiekę nad Państwa dzieckiem sprawuje wykwalifikowany personel medyczny. Każdy z pracowników Szpitala nosi identyfikator.
 7. Dzieci na oddziale rehabilitacyjnym są objęte całodobową opieką lekarską oraz opieką i pomocą pielęgniarską.
 8. Dzieci w trakcie pobytu są objęte nauczaniem i opieką wychowawczą w Zespole Szkół Specjalnych przy WSR dla Dzieci w Jastrzębiu – Zdroju w ramach szkoły podstawowej i liceum.
 9. Na terenie (teren zewnętrzny oraz wewnętrzny) Szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz spożywania alkoholu.
 10. Każdy pacjent jest informowany o prawach pacjenta z chwilą przyjęcia na oddział, ponadto karta praw pacjenta jest dostępna w formie pisemnej (plakat) umieszczona wewnątrz oddziału.
 11. Pacjent ma możliwość oddania rzeczy wartościowych do depozytu w punkcie pielęgniarskim. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze oraz przedmioty wartościowe będące w posiadaniu Pacjenta, pozostawione przez niego w salach chorych, jak również za rzeczy osób odwiedzających pozostawionych na terenie Szpitala.

 

§3

Zasady pobytu w Oddziale

 

 1. Osobom upoważnionym informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela: lekarz zarządzający oddziałem, zastępca lekarza zarządzającego oddziałem a także lekarz prowadzący, a w razie potrzeby lekarz dyżurny.
 2. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe będące w posiadaniu pacjenta oraz za rzeczy odwiedzających ich osób pozostawione na terenie Szpitala.
 3. Szpital nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe z winy pacjenta.
 4. Na terenie Szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania i filmowania pacjentów zarówno przez osoby odwiedzające jak i innych pacjentów oddziału.
 5. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób niestwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej, tj. od godziny 21 wieczorem do godziny 6 rano.
 6. Zabrania się przynoszenia na oddział, używania i pozostawiania przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla Pacjentów (noże, nożyczki, przedłużacze do prądu, prostownice, lokówki do włosów itp.) zabawek posiadających szczególnie uciążliwe urządzenia dźwiękowe oraz zabawek mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa dziecka (zabawki z drobnymi elementami itp.).
 7. Zabrania się zanieczyszczać lub zaśmiecać pomieszczenia szpitalne oraz wyrzucać odpadki do urządzeń sanitarnych
 8. Zabrania się zanieczyszczania lub zaśmiecania terenów wokół budynku Szpitala.

 

§4

Plan dnia pacjentów oddziału rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

 

 • 6:45 – Pobudka, toaleta poranna, ścielenie łóżek, porządkowanie sali.
 • 7:15 – Śniadanie, przyjęcie leków
 • 7:30 – Rozpoczęcie zabiegów rehabilitacyjnych – wg indywidualnych kart zleceń dla każdego pacjenta.
 • 8:00 – 20:00 – Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Objęcie opieką pacjentów przez wychowawców:
 • ok. 12:00 – Obiad, przyjęcie leków.

 • 12:24Ciąg dalszy zajęć rehabilitacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych w tym:

  • plastyczne
  • zawody sportowe
  • gry i konkursy
  • wyjścia do kina
  • zajęcia związane z książką i prasą
  • spacery po okolicy
  • spotkania i rozmowy na interesujące dzieci i młodzież tematy
 • 18:10 – Kolacja, przyjęcie leków.
 • 20:10 – Czynności porządkowe: toaleta wieczorna, kąpiel, porządkowanie pokoi.
 • 21:00 – 6:00 – Cisza nocna.

   

 

 

§5

Prawa pacjenta

 

W Szpitalu obowiązuje Karta Praw Pacjenta oraz wewnętrzne wytyczne:

 

 1. Podstawowym prawem pacjenta jest prawo do świadczeń zdrowotnych realizowane poprzez zapewnienie przez Szpital najlepszej opieki medycznej. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
 2. Pacjent ma prawo do życzliwego traktowania i poszanowania godności osobistej, poszanowania prywatności i zapewnienia intymności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
 3. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 

 

 
 
Skip to content